KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY DRUGI
CAŁOŚĆ


Errata
W NUMERZE:
La joie de l’amour
Ks. Piotr Mazurkiewicz

Wielowymiarowe ujęcie zdrowia
– studium teoretyczne
Kasper Sipowicz
Tadeusz Pietras
Troska o zdrowie
w relacjach lekarz-pacjent
Iwona Wrześniewska-Wal

Sposoby rozwiązywania kryzysów
w teorii psychospołecznego
rozwoju E.H. Eriksona
w aspekcie rozwoju człowieka
i zdrowia psychicznego
oraz zaburzeń w rozwoju
Maria Jankowska

Opinion of mothers
on medical and spiritual aspects
of pregnancy and labour
- qualitative tests
Urszula Tataj-Puzyna
Barbara Baranowska
Grażyna Bączek
Krzysztof Czajkowski
Zdrowie prokreacyjne
jako zasadniczy kierunek troski
o zdrowie rodziny.
Wybrane zagadnienia
profilaktyki zaburzeń płodności
oraz promocji karmienia piersią
na tle sytuacji
demograficznej Polski
Ewa Ślizień-Kuczapska
Dorota Sys
Barbara Baranowska
Urszula Tataj-Puzyna
Poczucie własnej skuteczności
i lokalizacja kontroli zdrowia
jako predyktory troski o zdrowie
w grupie matek małych dzieci
Paulina Rosińska
Czynniki chroniące
zdrowie psychofizyczne dziecka
w środowisku rodzinnym
Karolina Ginalska
Małgorzata Weryszko
Wybrane aspekty
zdrowia psychicznego
uczniów zdolnych
Irena Pufal-Struzik
Education for a healthy life
in harmony with nature
- pedagogical and historical
implications
Edyta Wolter

Edukacja medialna
jako forma kształtowania
postaw prozdrowotnych
i przeciwdziałania uzależnieniu
od mediów
Renata Matusiak
Zachowania zdrowotne
a poczucie satysfakcji z życia
u młodych dorosłych
Małgorzata Marmola
Anna Wańczyk-Welc
Typy miłości
i style rozwiązywania konfliktów
studentów i studentek
uczestniczących w warsztatach
psychologicznych
Anna Kuk
Anna Gala-Kwiatkowska

Obraz idealnego i realnego małżeństwa
jako czynnik trwałości
więzi partnerskiej
Bernarda Bereza


Knowledge and opinions
of medical staff
on Natural Fertility
Awareness Methods
Grażyna Bączek
Beata Manista
Urszula Tataj-Puzyna


Moralne zdrowie rodziny
Urszula Dudziak

Optymalizacja warunków zdrowienia.
Genogram w modalności
ericksonowskiej
Tomasz Prusiński
Modlitwy o zdrowie.
Nadużycie czy wiara?
- refleksja pastoralna
Ks. Andrzej Wiecki
Porządkująco-uzdrawiający charakter
ascezy człowieka
w ujęciu Edyty Stein
Elżbieta Kożuchowska
Eskapizm jako ucieczka
od zniewolenia
w kontekście Camino de Santiago
Berenika Seryczyńska


Dziecko jąkające się
a środowisko szkolne
Bielecki Jan
Zabłocki Jacek Kazimierz
Anoreksja jako zagrożenie
dla zdrowia
oraz społecznego funkcjonowania człowieka
w kontekście etiologii i profilaktyki
Dariusz Sarzała
Narkomania
– aspekty biologiczne
i psychopedagogiczne
Dorota Kornas-Biela
Sylwia Mirosław
Attachment styles to parents,
aggression and quality of relations
in close relationships
among male residents
of a juvenile detension centres
Emilia Zyskowska
Zaangażowanie religijne więźniów
a ich doświadczenia seksualne
przed osiągnięciem pełnoletniości
Maria Łukaszek

Rodzaje doświadczanych emocji
a życie seksualne mężczyzn
po przebytym zawale
mięśnia sercowego
Gromek Marek
Jastrzębski Jarosław
Problemy zdrowia psychicznego
migrantów w kraju przyjmującym.
Rozważania teoretyczne
Aneta Sylwia Baranowska

Multiple social identifications
and their relation
to life satisfaction,
physical well-being
and feeling of discrimination
in the cross-cultural context
Katarzyna Hamer
Sam McFarland
Magdalena Łużniak-Piecha
Agnieszka Golińska
Errata
Interpersonalna trauma
jako „morderstwo duszy”
Katarzyna Litwińska-Rączka
Family with an alcohol problem.
Functioning of a co-addicted person
Maria Ryś
Perinatal hospice care
in the narratives of parents
and caregivers –
a qualitive survey
Magdalena Różańska
Barbara Baranowska
Urszula Tataj-Puzyna
Grażyna Bączek
Anna Kajdy
O Prof. Ludwiku Hirszfeldzie
i mocy słowa, które uzdrawia
u progu Grossaktion Warschau
Bogusława FilipowiczŚmierć mózgu człowieka,
jako problem nie tylko formalny
Błażej Kmieciak


KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO