KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY SZÓSTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Biblijna koncepcja prawdy
jako odpowiedź na zjawisko post-prawdy
Ks. Piotr Karpiński
Mk 16,9-20 jako świadectwo prawdy
o zmartwychwstaniu Jezusa
Ks. Roman Bartnicki
Prawdy objawione o Maryi
na przykładzie nauczania Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego
Michał Jan Czekała
Starożytna prawda o kosmosie.
Ruch w świecie Arystotelesa w interpretacji
Mieczysława A. Krąpca i Włodzimierza F. Dłubacza
Katarzyna Pomykała
Prawda o osobie ludzkiej
w ujęciu personalizmu amerykańskiego
Paweł Marcin Mazanka

Miejsce prawdy
w doświadczeniu Lasek
Józef Placha
Mądrość w poszukiwaniu prawdy.
Koncepcja mądrości na podstawie
Summy Contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu
Irena Grochowska
Dobro w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.
Dobra małżeńskie
w świetle wybranych zagadnień z Sumy teologicznej
Elżbieta Olczak
Piękno człowieka,
którego ciałem jest tylko jedna komórka
Marzena Zajączkowska
Ostrołukowe piękno:
sposoby postrzegania katedry gotyckiej
Elżbieta Sadoch
Krzyż w supermarkecie kultury
Małgorzata Wrześniak
W trosce o wszechstronny rozwój
potencjału twórczego dziecka w rodzinie
Irena Pufal-Struzik
Education for environmental protection
on the foundation of the value of truth,
kindness, beauty and ecological values
Edyta Wolter
Współwystępowanie wielu postaci motywacji
w realizacji pozytywnego programu rozwojowego
artystów interpretujących
Aneta Bartnicka-Michalska
Preparation for Motherhood.
Prenatal Education as seen
by Female Participants of Childbirth Schools
Urszula Tataj-Puzyna, Barbara Baranowska
Grażyna Bączek, Dorota Sys
Małżeństwo i rodzicielstwo
w stylu „być” i w stylu „mieć”
Katarzyna Litwińska-Rączka
Zaangażowanie w pracę i rodzinę
jako źródło dobrostanu psychologicznego mężczyzn
Bogusława Lachowska, Jagoda Łokczewska
Agnieszka Chrzonstowska
Piecza naprzemienna
jako forma ochrony dobra dziecka
w konflikcie okołorozwodowym
Marta Gołuch
Możliwości dochodzenia do prawdy
poprzez zastosowanie badań poligraficznych
Przemysław Kieżel
Ks. Waldemar Woźniak
Spotkanie z chorym:
dobro, prawda i piękno.
Przykłady z orzecznictwa sądów lekarskich
Iwona Wrześniewska-Wal
Czy świadomość jest właściwym
kryterium do uznawania bytu
za osobę?
Iwona Besz
Psychologiczne aspekty
postaw wobec śmierci
Maria Jankowska
W poszukiwaniu atrybutów
dobrej śmierci
Natalia Czyżowska
Eutanazja a dobro i godność człowieka.
Problem eutanazji w perspektywie historycznej
Sonia Pajor
Upadek teorii o śmierci człowieka,
czyli nieśmiertelność w praktyce.
Wokół myśli Nikołaja Fiodorowa i transhumanizmu
O. Michał Ziółkowski
Pamiętając o dobru.
Ścieżka dydaktyczna w Warszawie
szlakiem Zagłady i Sprawiedliwych
Bogusława Filipowicz
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:
skąd bierze się zło?
Paweł Taras
Zło jako byt?
Interpretacja Mieczysława A. Krąpca
Halina Pomykaj
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO