UNIWERSYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
SENAT I CHÓR UKSW
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

23 STYCZNIA 2017 ROKU

KS. PROF. STANISŁAW DZIEKOŃSKI
REKTOR UKSW

KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
WIELKI KANCELRZ UKSW

SPOTKANIE OPŁATKOWE
KOLĘDY ¦PIEWA CHÓR UKSW
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNO¦CI